[SỰ KIỆN] LANDING THÁNG 1 – MỪNG NĂM MỚI

LINK LANDING: https://tqlt.gamota.com/landing/nam-moi

⚙️Thể lệ sự kiện:

Để có thể nhận được tham gia vào sự kiện, Chúa Công có thể sử dụng các gói mua quay tướng (Chiêu mộ) trên màn hình, mỗi lượt quay tương đương với 20.000 lá thông qua hình thức nạp trực tiếp trên Landing.

Khi Chúa Công quay đạt các mốc 10-20-50-120-200-400-600-1200 lượt sẽ nhận được các item quà tương ứng trên Landing.

* Thêm lượt chơi trên Landing: Chúa Công có thể làm nhiệm vụ ingame bằng cách tiêu phí vàng trong game, cứ mỗi 2,000 vàng được Chúa Công tiêu trong game sẽ nhận được 1 lượt chơi trên Landing, tối đa 1 ngày nhận được 8 lượt từ nhiệm vụ.

* Tăng cơ hội nhận vật phẩm hiếm từ NPH: Để nhân x10 (tương đương tiêu 10 lượt quay) lần cơ hội, Chúa Công có thể sử dụng tích vào ô “Chiêu mộ 10 lần”.

LƯU Ý

* Sau khi hoàn thành nhiệm tiêu vàng trong game, Chúa Công có thể click vào nút nhiệm vụ trên Landing để kiểm tra tình trạng của nhiệm vụ (Thời gian reset vào 0h đêm mỗi ngày).

* Quà sẽ được phát trong khoảng 12h-24h.

3. Danh sách quà :

QÙA MỐC

Quà mốc 10 gồm 100 mảnh Thiên Mệnh Điêu Thuyền, 500 vàng.

Quà mốc 20 gồm 100 mảnh Thiên Mệnh Điêu Thuyền, 500 vàng.

Quà mốc 50 gồm 100 mảnh Vô Cực Tả Từ, 1000 vàng.

Quà mốc 120 gồm 100 mảnh Vô Cực Tả Từ, 2000 vàng.

Quà mốc 200 gồm 100 mảnh Vô Cực Quách Gia, 5000 vàng.

Quà mốc 400 gồm 100 mảnh Vô Cực Quách Gia, 10000 vàng.

Quà mốc 600 gồm 100 mảnh Thánh Hồn Tiểu Kiều, 15000 vàng.

Quà mốc 1200 gồm 200 mảnh Thánh Hồn Tiểu Kiều, 20000 vàng.

Quà mốc 2400 gồm 200 mảnh Thánh Hồn Tiểu Kiều, 20000 vàng.

QUÀ QUAY

5 Tín Vật Quan Thiển Ngữ

Tướng TC 18

Thánh Hồn Lưu Bị

Thánh Hồn Hoàng Trung

Thánh Hồn Điêu Thuyền

Thánh Hồn Tôn Sách

Thánh Hồn Chu Du

Thánh Hồn Mã Siêu

Thánh Hồn Quan Vũ

Thánh Hồn Tào Tháo

Thánh Hồn Tiểu Kiều

Tướng TC 15

Ỷ Mộng Hoàng Nguyệt Anh

Vô Cực Đồng Uyên

Vô Cực Tư Mã Ý

Vô Cực Gia Cát Lượng

Vô Cực Lữ Bố

Vô Cực Vương Việt

Phúc Hi Đại Kiều

Vô Cực Tôn Thượng Hương

Vô Cực Lữ Mông

Thiên Hương Tiểu Kiều

Vô Cực Triệu Vân

Vô Cực Bàng Đức

Vô Cực Giả Hủ

Vô Cực Hạ Hầu Uyên

Vô Cực Trương Phi

Vô Cực Thái Sử Từ

Vô Cực Mã Vân Lộc

Vô Cực Quách Gia

Tướng TC 13

Hải Vương Lữ Linh Khởi

Tế Nguyệt Bào Tam Nương

Thiên Mệnh Trương Cáp

Thiên Mệnh Hoàng Cái

Thiên Mệnh Chung Hội

Thiên Mệnh Quan Vũ

Thiên Mệnh Quách Gia

Thiên Mệnh Mã Siêu

Thiên Mệnh Triệu Vân

Thiên Mệnh Tư Mã Ý

Thiên Mệnh Hứa Chử

Thiên Mệnh Hoàng Trung

Thiên Mệnh Hạ Hầu Uyên

Thiên Mệnh Hoa Man

Thiên Mệnh Chân Cơ

Thiên Mệnh Điêu Thuyền

Thiên Mệnh Vu Cát

Thiên Mệnh Lưu Bị

Thiên Mệnh Mã Vân Lộc

Thiên Mệnh Trương Trọng Cảnh

Thiên Mệnh Tả Từ

Thiên Mệnh Lữ Bố

Thiên Mệnh Đinh Phụng

Đổng Tước Tôn Kiên

Hải Vương Lữ Mông

Thiên Mệnh Thái Sử Từ

Hải Vương Chu Du

Thiên Mệnh Cam Ninh

Thiên Mệnh Tôn Thượng Hương

Thiên Mệnh Lục Tốn

Thiên Mệnh Tôn Quyền

Thiên Mệnh Tôn Sách

Thiên Mệnh Chu Du

Thiên Mệnh Pháp Chính

Thiên Mệnh Khương Duy

Đổng Tước Trương Tinh Thái

Hải Vương Quan Vũ

Thiên Mệnh Bàng Thống

Thiên Mệnh Trương Phi

Thiên Mệnh Gia Cát Lượng

Thiên Mệnh Tào Tháo

Đổng Tước Quan Ngân Bình

Cầu Phúc-Đại Kiều

Ma Vương-Đổng Trác

Hồng Đồ-Tuân Úc

Tướng TC 12

Chân Cơ

Vương Dị

Tư Mã Ý

Bàng Đức

Quách Gia

Vô Song·Tuân Úc

Chung Hội

Tư mã sư

Vô Song· Hạ Hầu Đôn

Vô Song Tào Tháo

Vô song -hứa Chử

Vô Song Giả Hủ

Vô song-Điển Vi

Vô song·Trương Liêu

Vô song Tào phi

Vô song-Đặng Ngải

Vô song Thái Văn Cơ

Vô song Từ Hoảng

Vô Song·Vu Cấm

Vô Song-Nhạc tiến

Vô Song-Trương Cáp

Vô Song-Hạ Hầu Phách

Lưu Bị

Gia Cát Lượng

Bàng Thống

Quan Sách

Pháp Chính

Gia Cát Thượng

Vô song-mi trúc

Vô song-Trương Tinh Thái

Vô Song·Quan Vũ

Vô song-Mã Siêu

Vô song-Trương Phi

Vô song-Triệu Vân

Vô song-Lưu Thiền

Vô Song-Hoàng Trung

Vô song·Quan ngân bình

Vô song-Khương Duy

Vô song·Từ Thứ

Vô song·Ngụy diên

Vô Song-Trần Đáo

Linh Lung-Hoàng Nguyệt Anh

Vô Song-Chúc Dung

Vô Song-Quan Bình

Chu Du

Đinh Phụng

Cam Ninh

Tiểu kiều

Tôn Kiên

Lục Tốn

Đại Kiều

Vô song·Gia Cát Khác

Văn Ương

Mã Trung

Vô Song·Lăng Thống

Vô Song· lỗ túc

Vô Song· Tôn Quyền

Vô Song Tôn Thượng Hương

Vô Song·Bộ luyện sư

Vô song-Lã Mông

Vô song·Trương Chiêu

Vô song·Thái sử từ

Vô song-Chu Thái

Vô song-Tôn Lỗ Ban

Vô song-Sĩ nhiếp

Vô song·Hoàng Cái

Vô Song-Toàn Tông

Lữ Bố

Vu Cát

Tả Từ

Mã Vân Lộc

Hoa Đà

Công Tôn Toản

Trần Cung

Lữ Linh Khởi

Lưu Hiệp

Hoàng Thừa Ngạn

Văn Xú

Thủy kính Tiên Sinh

Vô Song·Nhan Lương

Vô Song·Mã Đằng

Vô song-Điêu Thuyền

Vô song-Trương Giác

Vô song-hoa man

Vô song-bào tam nương

Vô song-Đổng Trác

Độc-Hoa Đà tướng hồn

Vô song·Trương lỗ

Vô song·Viên thiệu

Vô song Mạnh Hoạch

Vô song·Lư Thực

Vô song·Ngột Đột Cốt

Vô song Đồng Uyên

Vô Song-Nam Hoa

Vô Song·Cao Thuận

Vô Song-Hoa Hùng

Vũ Sư Lữ Linh Khởi

Vô Song-Trương Nhiệm

Vô Song-Công Tôn Toản

 

QUÀ TOP BXH THÁNG 1

a. TOP 1: 120.000 VÀNG

400 Mảnh Vạn Năng Thánh Hồn.

Rương Phù Thạch Tinh Xảo Tím Ngẫu Nhiên *3

full bộ trân bảo đỏ Diệt thế thần binh: Cung Ám Dạ, Diệt Thế Đoạn Hồn, Đao Thâm Uyên Bá, Thương Ẩm Huyết Ma

Linh Châu tư chất 15 Vũ động càn khôn

1000 Nhuệ Kim Thạch

240 Mảnh tụ linh.

 

b.TOP 2: 80.000 VÀNG

400 mảnh vạn năng vô cực

1 Rương võ cụ đỏ tùy chọn

3 Rương Rương Phù Thạch Tím Ngẫu Nhiên

500 Nhuệ Kim Thạch

90 Mảnh tụ linh.

c.TOP 3: 40.000 VÀNG

200 mảnh vạn năng vô cực

1 Rương võ cụ cam tùy chọn

2 Rương Phù Thạch Tím Ngẫu Nhiên

300 Nhuệ Kim Thạch

60 Mảnh tụ linh.

 

d.TOP 4-10: 20000 VÀNG

100 mảnh vạn năng vô cực

1 Rương Phù Thạch Tím Ngẫu Nhiên

300  Nhuệ Kim Thạch

30 Mảnh tụ linh.

Bài viết liên quan

[GIẢI ĐẤU] VÕ ĐẠO ĐẠI HỘI – 3VS3 LIÊN SERVER MÙA 4

Giải đấu liên server quy tụ quần hùng thiên hạ, là nơi phô diễn sức mạnh đỉnh cao, xin mời các chúa công tham dự VÕ ĐẠO ĐẠI HỘI – 3V3 LIÊ...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 17/08/2023

[SỰ KIỆN] LANDING THÁNG 1 – MỪNG NĂM MỚI

LINK LANDING: https://tqlt.gamota.com/landing/nam-moi ⚙️Thể lệ sự kiện: Để có thể nhận được tham gia vào sự kiện, Chúa Công có thể sử dụn...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 01/08/2023

【TỔNG HỢP】 CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐUA CỤM MÁY CHỦ LIÊN THÔNG CỤM S166S167S168S169S170S171, CỤM S178S179S180

Chuỗi sự kiện dành cho máy chủ sau khi liên thông Cụm S166S167S168S169S170S171 Truy Tìm Chiến Thần – Đua Top Diệt Địch và nhân phần thưởn...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 01/08/2023

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI S167- HOÀNG CÁI

Máy Chủ Mới  –Hoàng Cái – Mở 10h00 Ngày 19/11   Chỉ cần đăng nhập máy chủ mới, nhận ngay  VIP 10 , Thiên Mệnh Lữ Bố, 1000 Vàng...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 01/08/2023

[SỰ KIỆN] LANDING THÁNG 7 – THẤT TINH BÍ BẢO

LINK LANDING: https://tqlt.gamota.com/landing/truy-tim-kho-bau ⏰ Thời gian:15h 19/7 đến 21h 26/7/2023. ⚙️Thể lệ sự kiện: Chúa công sẽ ấn ...
Tam Quốc Liệt Truyện 01:01 01/08/2023